Quen somos


     A.N.P.A. de Centieiras
   

¿Qué é? É unha asociación de nais e pais (e titores) de alumnos/-as que estean matriculados no CEIP de Centieiras. Sendo os seus fins:
     
a) Asistir aos pais e titores en todo aquilo que afecta á educación dos seus fillos/-as e tutelados/-as.


b)  Colaborar nas actividades educativas e extraescolares do Centro.


c) Facilitar a representación dos pais/nais de alumnos/-as no consello Escolar do Centro.


d) Estimular a participación dos pais/nais de alumnos/-as na programación xeral da ensinanza a través do órgano colexiado correspondente.


e)  Fomentar as relacións de cooperación do Centro cos outros centros  escolares e cos sectores sociais e culturais do entorno.


f)  Promover a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do Centro, e a efectiva igualdade de dereitos de todos os/-as alumnos/-as sen discriminación por razóns socioeconómicas, ideolóxicas, confesionais, raza ou sexo.


g) Requirir aos poderes públicos o cumprimento das leis, regulamentos e plans de actuación relativos á educación, recadando a atención e as axudas que esta mereza.


h)  Promover reunións de colaboración de pais/nais/titores/titoras con profesores/-as e as boas relacións entre ambalas dúas partes.


i)    E todos aqueles outros non recollidos nos estatutos e que sexan conformes á lei.


    ORGANIGRAMA:


  • Presidenta: Mª Carmen Caballero Nogales
  • Vicepresidenta: Silvia Doce Rodríguez
  • Secretaria: Ledicia Trillo González
  • Tesoureira: Paula De Santiago Fernández
  • Vogais: Lucía Leis Fraga, Juan José Teijeiro Couce, Sonia Rodríguez Antón, Juana Rodríguez Bugía, Celia López Rodríguez, Olaia Salorio Yáñez, Julia Díaz Mosquera, Mar González Ramilo e Jessica A. Bouzas Vidal

ESTATUTOS DA ANPA CENTIEIRAS