Quen somos


     A.N.P.A. de Centieiras
   

¿Qué é? É unha asociación de nais e pais (e titores) de alumnos/-as que estean matriculados no CEIP de Centieiras. Sendo os seus fins:
     
a) Asistir aos pais e titores en todo aquilo que afecta á educación dos seus fillos/-as e tutelados/-as.


b)  Colaborar nas actividades educativas e extraescolares do Centro.


c) Facilitar a representación dos pais/nais de alumnos/-as no consello Escolar do Centro.


d) Estimular a participación dos pais/nais de alumnos/-as na programación xeral da ensinanza a través do órgano colexiado correspondente.


e)  Fomentar as relacións de cooperación do Centro cos outros centros  escolares e cos sectores sociais e culturais do entorno.


f)  Promover a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do Centro, e a efectiva igualdade de dereitos de todos os/-as alumnos/-as sen discriminación por razóns socioeconómicas, ideolóxicas, confesionais, raza ou sexo.


g) Requirir aos poderes públicos o cumprimento das leis, regulamentos e plans de actuación relativos á educación, recadando a atención e as axudas que esta mereza.


h)  Promover reunións de colaboración de pais/nais/titores/titoras con profesores/-as e as boas relacións entre ambalas dúas partes.


i)    E todos aqueles outros non recollidos nos estatutos e que sexan conformes á lei.


    ORGANIGRAMA:


  • Presidenta: Silvia Doce Rodríguez
  • Vicepresidenta: Mª Carmen Caballero Nogales
  • Secretaria: Ledicia Trillo González
  • Tesoureira: Olaia Salorio Yáñez
  • Vogais: Lucía Leis Fraga, Juan José Teijeiro Couce, Sonia Rodríguez Antón, Juana Rodríguez Bugía, Celia López Rodríguez, Olaia Salorio Yáñez, Julia Díaz Mosquera, Mar González Ramilo, Paula De Santiago Fernández, Jessica A. Bouzas Vidal e Alba Hermida Souto.

ESTATUTOS DA ANPA CENTIEIRAS