Comedor

PROTOCOLO COVID-19 DA ANPA CENTIEIRAS


Os servizos xestionados pola ANPA (Comedor-Madrugadores-Extraescolares) rexeranse por este documento, e polas súas posibles modificacións, mentres persista a situación de crise sanitaria provocada polo COVID-19.

Ánimo e agardamos que dure pouco!!
 

 SERVIZO DE COMEDOR

O servizo de Comedor comezará ás 14:00h e rematará ás 16:00h. Prestarase nas instalacións do comedor do Centro, que foron ampliadas e acondicionadas, facilitando o cumprimento das medidas de seguridade derivadas desta crise sanitaria. Contan con mesas e espazo suficientes para dar servizo ao número de usuarios habitual no curso anterior cumprindo a distancia de seguridade establecida de 1,5 metros. Ademais, contan con baño propio, cociña e porta independente.


Os alumnos e alumnas que fagan uso do comedor estarán a cargo dun mestre ou mestra desde que rematen o seu horario lectivo (de xeito escalonado por cursos segundo o Plan do Centro) ata que chegue a coidadora do comedor, que deberá ser sempre a mesma, salvo causa de forza maior.


O uso do cubrebocas é obrigatorio para a persoa coidadora en todo momento e para as persoas usuarias a partir de 6 anos, excepto no momento de inxerir os alimentos. Para as usuarias/os de educación infantil é de uso recomendado. No caso de existir varios pratos secuenciais recoméndase o uso de máscara no período entre ambos.


Coidadora e persoas usuarias lavarán as mans con hidroxel ao entrar no comedor.


Os nenos/as agruparanse, en mesas por aulas (grupos de convivencia do centro) mantendo igualmente a distancia interpersoal de 1,5 metros sentados en oblicuo e non encarados. Esta distancia só se poderá reducir en caso de membros do mesmo grupo colaborativo. Se fose preciso xuntar nunha mesma mesa a usuarios/as de distintas aulas manterase entre eles/as sempre a distancia establecida.


Os usuarios/as habituais terán postos fixos asignados para todo o curso escolar, e se realizará un rexistro diario dos postos ocupados por cada neno/a mediante a realización dunha fotografía diaria por parte da coidadora, co obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso de brotes. A dita fotografía enviarase diariamente ao correo electrónico da ANPA, xunto cun informe no que se recolla calquera incidencia relacionada con este protocolo.


No caso de que o espazo actual non permitise cumprir as distancias obrigatorias, recorrerase ás solucións recollidas no Protocolo da Xunta por esta orde:


1- Uso de corredores dentro do espazo de comedor para instalación de novas mesas.


2- Instalación de mamparas separadoras.


Durante o tempo do servizo, os nenos e nenas non poderán saír das instalacións do comedor, e unha vez rematen de xantar, poderán facer uso deste espazo sempre baixo a supervisión da coidadora, con cubrebocas e sen que en ningún momento se incumpra a distancia de seguridade de 1,5 metros entre grupos non convivintes. Non obstante, permítese a saída ao exterior, á zona do patio cuberto, sempre que a coidadora o considere oportuno e baixo a súa supervisión. Procurarase a realización de actividades lúdicas con separación de grupos non convivintes.

O uso do aseo farase de un en un, tal e como establece o Plan do Centro, No caso de alumnado de educación infantil, se fose preciso, poderá ir acompañado da persoa coidadora/monitora. O lavado de dentes despois do xantar non está permitido polo Protocolo específico da Xunta para comedores escolares non universitarios na vixente versión de 16 de setembro de 2020.

As saídas do servizo de comedor son, polas súas características, escalonadas, puidendo ser recollidos os nenos e nenas por unha persoa adulta autorizada a calquera hora a partir das 15:00h. Polo tanto, e dado que a persoa coidadora non pode deixar o grupo sen supervisión, a persoa adulta (sempre con cubrebocas) poderá acceder ao recinto e recoller ao menor na porta do comedor, que da á Rúa Alta. A permanencia do familiar/acompañante dentro do recinto será a estritamente necesaria para realizar a recollida do menor, e no caso de coincidir con outras familias, manterán a distancia de seguridade.

Os nenos e as nenas que, despois do comedor, vaian a algunha actividade extaescolar do Centro, serán achegadas pola coidadora ata a aula correspondente á actividade como é habitual; sempre con cubrebocas, mantendo a distancia interpersoal e evitando a coincidencia con outras persoas.

A coidadora terá, despois das 16.00h, un tempo de 15 min para desinfectar o espazo e material utilizado durante a prestación deste servizo; tempo no que as xanelas deberán estar abertas para realizar a ventilación adecuada.

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas co fin de evitar calquera contacto accidental. Todo o material de hixiene persoal (máscara, luvas, panos… ) deberá depositarse nas papeleiras con tapa e pedal habilitadas.PREZOS: 

  • O prezo é por persoa e día. Hai un desconto do 50% para irmáns sempre que acudan ao comedor no mesmo día.

  • Asociados FIXOS CONTINUOS (considéranse ás persoas que fan uso do comedor o 75% ou máis dos días lectivos dun mes): 5,30 € (Irmáns: 2,65 €)

  • Asociados FIXOS DISCONTINUOS (considéranse ás persoas que fan uso entre un 26% e un 74% dos días lectivos dun mes): 5,70 € (Irmáns: 2,85 €)

  • Asociados EVENTUAIS  (considéranse ás persoas que fan uso un 25%  ou menos dos días lectivos dun mes): 6,30 € (Irmáns: 3,15 €)

  • NON ASOCIADOS: 7,30 (Sen desconto para irmáns)

  

FORMA DE PAGAMENTO:   

  • Pagarase mensualmente antes do día dez de cada mes vencido (agás o mes de xuño que se pagará antes do último día de curso),  mediante transferencia bancaria, e tras recibir un correo electrónico da ANPA no que se lles indicará o importe a pagar en cada mes.

         SUBVENCIÓNS:

  • As familias con poucos recursos económicos poden dirixirse aos Servizos Sociais do Concello de Fene para informarse das axudas existentes.

         USUARIOS:

  • Poderán usar o servizo de comedor e madrugadores as alumnas, os alumnos ou beneficiarios do CEIP Plurilungüe de Centieiras. Entendéndose como persoa beneficiaria aqueles menores de educación primaria e secundaria que formen parte da unidade familiar da persoa asociada do centro.


  COMO APUNTARSE:

Estase a traballar nunha aplicación informática coa que cada familia poderá xestionar mensualmente as reservas e cancelacións do uso deste servizo.

Mentres tanto, deberase enviar un correo á ANPA (anpa.centieiras@gmail.com) cubrindo mensualmente unha ficha cos días previstos para acudir cada mes.


O cambios, anulacións ou apuntamentos, poden facerse ata as 9.15 horas do mesmo día a través do mesmo método, mais neste curso pregamos a máxima antelación posible dada a dificultade de organización que supón derivada da crise sanitaria que estamos a vivir.

NOTA: As persoas que teñan débedas adquiridas coa ANPA e non esten en comunicación con esta para o seu pagamento, non poderán apuntarse ao servizo.