Comedor

Os servizos xestionados pola ANPA (Comedor-Madrugadores-Extraescolares) rexeranse por este documento, e polas súas posibles modificacións, mentres persista a situación de crise sanitaria provocada polo COVID-19.

 SERVIZO DE COMEDOR

O servizo de Comedor comezará ás 14:00h e rematará ás 16:00h.

Prestarase nas instalacións do comedor do Centro, que no curso pasado foron ampliadas e acondicionadas, facilitando o cumprimento das medidas de seguridade derivadas desta crise sanitaria. Contan con mesas e espazo suficientes para dar servizo ao número de usuarios habitual cumprindo a distancia de seguridade establecidas nos protocolos sanitarios vixentes. Ademais, contan con baño propio, cociña e porta independente.

PARA ENTRAR

Os alumnos e alumnas que fagan uso do comedor estarán a cargo dun mestre ou mestra desde que rematen o seu horario lectivo (de xeito escalonado por cursos segundo o Plan do Centro) ata que chegue a coidadora do comedor, que deberá ser sempre a mesma, salvo causa de forza maior.

O uso do cubrebocas é obrigatorio para a persoa coidadora en todo momento e para as persoas usuarias a partir de 6 anos, excepto no momento de inxerir os alimentos. Para as usuarias/os de educación infantil é de uso recomendado. No caso de existir varios pratos secuenciais recoméndase o uso de máscara no período entre ambos.

Coidadora e persoas usuarias lavarán as mans con hidroxel ou auga e xabón ao entrar no comedor.

DURANTE O SERVIZO

Os usuarios/as habituais terán postos fixos asignados para todo o curso escolar na medida do posible, e se realizará un rexistro diario dos postos ocupados por cada neno/a, co obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso de gromos. O dito rexistro enviarase diariamente ao correo electrónico da ANPA, xunto cun informe no que se recolla calquera incidencia relacionada con este protocolo.

Durante o tempo do servizo, os nenos e nenas non poderán saír das instalacións habilitadas para comedor, e unha vez rematen de xantar poderán facer uso deste espazo sempre baixo a supervisión da coidadora, con cubrebocas e sen que en ningún momento se incumpra a distancia de seguridade de 1,5 metros entre grupos de convivencia estable. Non obstante, permítese a saída ao exterior sempre que a coidadora o considere oportuno e baixo a súa supervisión. Procurarase a realización de actividades lúdicas con separación entre grupos de convivencia estable.

O uso do aseo farase de un en un, tal e como establece o Plan do Centro, No caso de alumnado de educación infantil, se fose preciso, poderá ir acompañado da persoa coidadora/monitora.

PARA SAÍR

As saídas do servizo de comedor son, polas súas características, escalonadas, puidendo ser recollidos os nenos e nenas por unha persoa adulta autorizada a calquera hora a partir das 15:15h. Polo tanto, e dado que a persoa coidadora non pode deixar o grupo sen supervisión, a persoa adulta (sempre con cubrebocas) poderá acceder ao recinto e recoller ao menor na porta do comedor. A permanencia do familiar/acompañante dentro do recinto será a estritamente necesaria para realizar a recollida do menor, e no caso de coincidir con outras familias, manterán a distancia de seguridade.

Desde o 7 de febreiro de 2022, as portas do colexio permanecerán pechadas tamén a partir das 14.00h, e para as recollidas de usuarios/as de comedor farase uso exclusivo da porta que dá á Rúa Alta. En caso de atopala pechada haberá que chamar a calquera dos dous números de teléfono do centro para que a coidadora abra:

-Fixo: 881 930 134

-Móbil: 644 765 166

Os nenos e as nenas que, despois do comedor, vaian a algunha actividade extaescolar do Centro, serán achegadas pola coidadora ata a aula correspondente á actividade como é habitual; sempre con cubrebocas, mantendo a distancia interpersoal e evitando a coincidencia con outras persoas.

DESPOIS DO SERVIZO

A coidadora terá, despois das 16.00h, un tempo de 15 min para desinfectar o espazo e material utilizado durante a prestación deste servizo; tempo no que as xanelas deberán estar abertas para realizar a ventilación adecuada.

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas co fin de evitar calquera contacto accidental. Todo o material de hixiene persoal (máscara, luvas, panos… ) deberá depositarse nas papeleiras con tapa e pedal habilitadas.PREZOS: 

  • O prezo é por persoa e día. Hai un desconto do 50% para irmáns sempre que acudan ao comedor no mesmo día.

  • Asociados FIXOS CONTINUOS (considéranse ás persoas que fan uso do comedor o 75% ou máis dos días lectivos dun mes): 5,30 € (Irmáns: 2,65 €)

  • Asociados FIXOS DISCONTINUOS (considéranse ás persoas que fan uso entre un 26% e un 74% dos días lectivos dun mes): 5,70 € (Irmáns: 2,85 €)

  • Asociados EVENTUAIS  (considéranse ás persoas que fan uso un 25%  ou menos dos días lectivos dun mes): 6,30 € (Irmáns: 3,15 €)

  • NON ASOCIADOS: 7,30 (Sen desconto para irmáns)

  

FORMA DE PAGAMENTO:   

  • Pagarase mensualmente antes do día dez de cada mes vencido (agás o mes de xuño que se pagará antes do último día de curso),  mediante transferencia bancaria, e tras recibir un correo electrónico da ANPA no que se lles indicará o importe a pagar en cada mes.       

SUBVENCIÓNS:

  • As familias con poucos recursos económicos poden dirixirse aos Servizos Sociais do Concello de Fene para informarse das axudas existentes.       

PERSOAS USUARIAS:

  • Poderán usar o servizo de comedor e madrugadores as alumnas, os alumnos ou beneficiarios do CEIP Plurilungüe de Centieiras. Entendéndose como persoa beneficiaria aqueles menores de educación primaria e secundaria que formen parte da unidade familiar da persoa asociada do centro.


COMO APUNTARSE:

Para apuntarse ao comedor hai que cubrir unha ficha que contén datos persoais e unha declaración responsable relacionada coa COVID-19.

Descarga aquí a ficha


Unha vez cuberta, entregarase á ANPA polas canles establecidas (correo electrónico anpa.centieiras@gmail.com ou whatsapp ao 623009449). Nesta comunicación especificaranse os días do mes nos que o neno ou nena ten previsto facer uso do servizo.

O aforo é limitado polas condicións sanitarias, conforme ao especificado nas cuestións de distancias recollidas nos protocolos. Polo tanto, a ANPA solicitará ás familias ususarias unha previsión mensual de asistencia a través do correo electrónico. Se houbese calquera cambio de última hora sobre a previsión comunicada, darase aviso á ANPA sempre antes das 9.15h do mesmo día e, exclusivamente, polas seguintes vías:

De non avisar do cambio do xeito establecido, este non se poderá facer efectivo, co que se un alumno/a que estaba apuntado non acode, se lle cobrará o servizo e, no caso contrario (se acode sen estar apuntado), poderá atoparse sen aforo ou sen alimentos, reservándose a ANPA a decisión a tomar neste caso.


QUE HAI QUE LEVAR:

-Cepillo e pasta de dentes nun estoxo pechado

-Mandilón para peques de educación infantil (opcional)NOTA: As persoas que teñan débedas adquiridas coa ANPA e non estean en comunicación con esta para o seu pagamento, non poderán apuntarse ao servizo.