Madrugadores

PROTOCOLO COVID-19 DA ANPA CENTIEIRAS


Os servizos xestionados pola ANPA (Comedor-Madrugadores-Extraescolares) rexeranse por este documento, e polas súas posibles modificacións, mentres persista a situación de crise sanitaria provocada polo COVID-19.

Ánimo e agardamos que dure pouco!!

 

   SERVIZO DE MADRUGADORES       


O servizo de Madrugadores comezará ás 7:45h e rematará ás 9:00h, hora de comezo da actividade lectiva.

Prestarase nas instalacións do comedor do Centro, que foron ampliadas e acondicionadas, facilitando o cumprimento das medidas de seguridade derivadas desta crise sanitaria. Contan con mesas e espazo suficientes para dar servizo ao número de usuarios habitual no curso anterior cumprindo a distancia de seguridade establecida de 1,5 metros. Ademais, contan con baño propio, cociña e porta independente.

A entrada pode realizarse a calquera hora a partir das 7:45h e ata ás 8:45h (os que vaian almorzar deben chegar antes das 8:15h), e se realizará pola porta do comedor, que dá á Rúa Alta. Dadas as características deste servizo, con entradas escalonadas, todo o alumnado poderá ser acompañado por UNHA SOA persoa adulta, con cubrebocas, ata a porta referida, que abrirá o conserxe e medirá a temperatura do neno/a antes de quedar baixo a responsabilidade da coidadora, que deberá ser sempre a mesma, salvo causa de forza maior. A permanencia do familiar/acompañante dentro do recinto será a estritamente necesaria para realizar a entrega do menor, e no caso de coincidir con outras familias, manterán a distancia de seguridade.

O uso do cubrebocas é obrigatorio para a persoa coidadora en todo momento e para as persoas usuarias a partir de 6 anos, excepto no momento de inxerir o almorzo. Para as usuarias de educación infantil é de uso recomendado.

Coidadora e persoas usuarias lavarán as mans con hidroxel ao chegar ao centro.

Os nenos/as agruparanse, en mesas por aulas mantendo igualmente a distancia interpersoal de 1,5 metros sentados en oblicuo e non encarados. Esta distancia só se poderá reducir en caso de membros do mesmo grupo colaborativo. Se fose preciso xuntar nunha mesma mesa a usuarios/as de distintas aulas manterase entre eles/as sempre a distancia establecida.

Os usuarios/as habituais terán postos fixos asignados para todo o curso escolar, e se realizará un rexistro diario dos postos ocupados por cada neno/a mediante a realización dunha fotografía diaria por parte da coidadora, co obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso de brotes. A dita fotografía enviarase diariamente ao correo electrónico da ANPA, xunto cun informe no que se recolla calquera incidencia relacionada con este protocolo.

No caso de que o espazo actual non permitise cumprir as distancias obrigatorias, recorrerase ás solucións recollidas no Protocolo da Xunta por esta orde:

1- Uso de corredores dentro do espazo de comedor para instalación de novas mesas.

2- Instalación de mamparas separadoras.

Durante o tempo do servizo, os nenos e nenas non poderán saír das instalacións habilitadas para comedor, e unha vez rematen de almorzar poderán facer uso deste espazo sempre baixo a supervisión da coidadora, con cubrebocas e sen que en ningún momento se incumpra a distancia de seguridade de 1,5 metros entre grupos non convivintes. Non obstante, permítese a saída ao exterior, á zona do patio cuberto, sempre que a coidadora o considere oportuno e baixo a súa supervisión. Procurarase a realización de actividades lúdicas con separación de grupos non convivintes.

O uso do aseo farase de un en un, tal e como establece o Plan do Centro, No caso de alumnado de educación infantil, se fose preciso, poderá ir acompañado da persoa coidadora/monitora. O lavado de dentes despois do almorzo non está permitido polo Protocolo específico da Xunta para comedores escolares non universitarios na vixente versión de 16 de setembro de 2020.

Co obxectivo de contribuir a evitar as aglomeracións na hora de comezo do horario lectivo, os usuarios/as do servizo de madrugadores serán recollidos no comedor polos profesores de cada curso antes das 9.00h, quedando así a cargo do Centro e uníndose aos seus compañeiros/as para as entradas escalonadas recollidas no Plan do Centro.

A coidadora terá, despois das 9.00h, un tempo de 15 min para desinfectar o espazo e material utilizado durante a prestación deste servizo; tempo no que as xanelas deberán estar abertas para realizar a ventilación adecuada.

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas co fin de evitar calquera contacto accidental. Todo o material de hixiene persoal (máscara, luvas, panos… ) deberá depositarse nas papeleiras con tapa e pedal habilitadas.
         PREZO:  
  • O prezo é por persoa e día:
  • NON ASOCIADOS: 4,10€/día
  • ASOCIADOS CON ALMORZO2,85€/día (2,43€/día para segundo irmá e sucesivos) 
  • ASOCIADOS SEN ALMORZO: 2,70€/día (2,30€/día para segundo irmá e sucesivos)
        FORMA DE PAGAMENTO:  
  • Pagarase mensualmente antes do día dez de cada mes vencido (agás o mes de xuño que se pagará antes do último día de curso), por transferencia ou ingreso bancario, e tras recibir un correo electrónico da ANPA no que se lles indicará o importe a pagar en cada mes.
         SUBVENCIÓNS:
  • As familias con poucos recursos económicos poden dirixirse aos Servizos Sociais do Concello de Fene para informarse das axudas existentes.
        PERSOAS USUARIAS:
  • Poderán facer uso do servizo de comedor e madrugadores as alumnas, os alumnos ou beneficiarios do CEIP Plurilingüe de Centieiras. Entendéndose como persoa beneficiaria aqueles menores de educación primaria e secundaria que formen parte da unidade familiar da persoa asociada do centro.
         COMO APUNTARSE:

Estase a traballar nunha aplicación informática coa que cada familia poderá xestionar mensualmente as reservas e cancelacións do uso deste servizo.

Mentres tanto, deberase enviar un correo á ANPA (anpa.centieiras@gmail.com) cubrindo mensualmente unha ficha cos días previstos para acudir cada mes.


O cambios, anulacións ou apuntamentos, poden facerse ata as 8.15 horas do mesmo día a través do mesmo método, mais neste curso pregamos a máxima antelación posible dada a dificultade de organización que supón derivada da crise sanitaria que estamos a vivir.
    
NOTA: As persoas que teñan débedas adquiridas coa ANPA e non esten en comunicación con esta para o seu pagamento, non poderán apuntarse ao servizo.