Madrugadores

Os servizos xestionados pola ANPA (Comedor-Madrugadores-Extraescolares) rexeranse por este documento, e polas súas posibles modificacións, mentres persista a situación de crise sanitaria provocada polo COVID-19.

   SERVIZO DE MADRUGADORES    

   

O servizo de Madrugadores comezará ás 7:45h e rematará ás 9:00h, hora de comezo da actividade lectiva.

Prestarase nas instalacións do comedor do Centro, que no curso pasado foron ampliadas e acondicionadas, facilitando o cumprimento das medidas de seguridade derivadas desta crise sanitaria. Contan con mesas e espazo suficientes para dar servizo ao número de usuarios habitual cumprindo a distancia de seguridade establecida nos protocolos sanitarios. Ademais, contan con baño propio, cociña e porta independente.


PARA ENTRAR

A entrada pode realizarse a calquera hora a partir das 7:45h e ata ás 8:45h (os que vaian almorzar deben chegar antes das 8:15h), e se realizará pola porta do comedor. Dadas as características deste servizo, con entradas escalonadas, todo o alumnado poderá ser acompañado por UNHA SOA persoa adulta, con cubrebocas, ata a porta referida, onde será recibido pola persoa coidadora, que deberá ser sempre a mesma, salvo causa de forza maior. A permanencia do familiar/acompañante dentro do recinto será a estritamente necesaria para realizar a entrega do menor, e no caso de coincidir con outras familias, manterán a distancia de seguridade.

O uso do cubrebocas é obrigatorio para a persoa coidadora en todo momento e para as persoas usuarias a partir de 6 anos, excepto no momento de inxerir o almorzo. Para as usuarias de educación infantil é de uso recomendado.

Coidadora e persoas usuarias lavarán as mans con hidroxel ou agua e xabón ao chegar ao centro.

DURANTE O SERVIZO

Os usuarios/as habituais terán postos fixos asignados para todo o curso escolar na medida do posible, e se realizará un rexistro diario dos postos ocupados por cada neno/a, co obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso de gromos. O dito rexistro enviarase diariamente ao correo electrónico da ANPA, xunto cun informe no que se recolla calquera incidencia relacionada con este protocolo.

Durante o tempo do servizo, os nenos e nenas non poderán saír das instalacións habilitadas para comedor, e unha vez rematen de almorzar poderán facer uso deste espazo sempre baixo a supervisión da coidadora, con cubrebocas e sen que en ningún momento se incumpra a distancia de seguridade de 1,5 metros entre grupos de convivencia estable. Non obstante, permítese a saída ao exterior sempre que a coidadora o considere oportuno e baixo a súa supervisión. Procurarase a realización de actividades lúdicas con separación entre grupos de convivencia estable.

O uso do aseo farase de un en un, tal e como establece o Plan do Centro, No caso de alumnado de educación infantil, se fose preciso, poderá ir acompañado da persoa coidadora/monitora.

PARA SAÍR

Co obxectivo de contribuir a evitar as aglomeracións na hora de comezo do horario lectivo, os usuarios/as do servizo de madrugadores irán saíndo de xeito escalonado cara as súas aulas correspondentes. O alumnado de educación infantil será acompañado pola coidadora ata a zona de entrada correspondente, onde quederán a cargo dos mestres/as para realizar as entradas recollidas no Plan do Centro.


DESPOIS DO SERVIZO

A coidadora terá, despois das 9.00h, un tempo de 15 min para desinfectar o espazo e material utilizado durante a prestación deste servizo; tempo no que as xanelas deberán estar abertas para realizar a ventilación adecuada.

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas co fin de evitar calquera contacto accidental. Todo o material de hixiene persoal (máscara, luvas, panos…) deberá depositarse nas papeleiras con tapa e pedal habilitadas.


 PREZO:  

O prezo é por persoa e día:
  • NON ASOCIADOS: 4,10€/día
  • ASOCIADOS CON ALMORZO2,85€/día (2,43€/día para segundo irmá e sucesivos) 
  • ASOCIADOS SEN ALMORZO: 2,70€/día (2,30€/día para segundo irmá e sucesivos)
        
FORMA DE PAGAMENTO:  
  • Pagarase mensualmente antes do día dez de cada mes vencido (agás o mes de xuño que se pagará antes do último día de curso), por transferencia ou ingreso bancario, e tras recibir un correo electrónico da ANPA no que se lles indicará o importe a pagar en cada mes.
         
SUBVENCIÓNS:
  • As familias con poucos recursos económicos poden dirixirse aos Servizos Sociais do Concello de Fene para informarse das axudas existentes.
        
PERSOAS USUARIAS:
  • Poderán facer uso do servizo de comedor e madrugadores as alumnas, os alumnos ou beneficiarios do CEIP Plurilingüe de Centieiras. Entendéndose como persoa beneficiaria aqueles menores de educación primaria e secundaria que formen parte da unidade familiar da persoa asociada do centro.
         
COMO APUNTARSE:

Para apuntarse ao comedor hai que cubrir unha ficha que contén datos persoais e unha declaración responsable relacionada coa COVID-19.

Descarga aquí a ficha


Unha vez cuberta, entregarase á ANPA polas canles establecidas (correo electrónico anpa.centieiras@gmail.com ou whatsapp ao 623009449). Nesta comunicación especificaranse os días do mes nos que o neno ou nena ten previsto facer uso do servizo.

O aforo é limitado polas condicións sanitarias, conforme ao especificado nas cuestións de distancias recollidas nos protocolos. Polo tanto, a ANPA solicitará ás familias ususarias unha previsión mensual de asistencia a través do correo electrónico. Se houbese calquera cambio de última hora sobre a previsión comunicada, darase aviso á ANPA sempre antes das 9.15h do mesmo día e, exclusivamente, polas seguintes vías:

De non avisar do cambio do xeito establecido, este non se poderá facer efectivo, co que se un alumno/a que estaba apuntado non acode, se lle cobrará o servizo e, no caso contrario (se acode sen estar apuntado), poderá atoparse sen aforo ou sen alimentos, reservándose a ANPA a decisión a tomar neste caso.


QUE HAI QUE LEVAR:

-Cepillo e pasta de dentes nun estoxo pechado

-Mandilón para peques de educación infantil (opcional)


   
NOTA: As persoas que teñan débedas adquiridas coa ANPA e non esten en comunicación con esta para o seu pagamento, non poderán apuntarse ao servizo.